Adatvédelmi Elvek
 1. Az Adatvédelmi Elvek Célja

  A Bristol-Myers Squibb Kft., mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő), összhangban az Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK irányelvével („Irányelv”) és az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel („Info. tv.”) tiszteletben tartja az Ön személyes adatainak védelméhez fűződő jogát.

  A jelen Adatvédelmi Elvekben tájékoztatást adunk arról, hogy milyen adatfajtákat gyűjtünk a jelen honlapon (a www.bms.hu és a www.bmsplus.hu weboldalakon), annak bármely al-domain-jén és/vagy könyvtárain, alkalmazásain és funkcióin, továbbá minden kapcsolódó információn vagy kommunikáción - ideértve az e-maileket is – (a továbbiakban együtt: „Honlap”) keresztül, kikkel oszthatjuk meg ezeket az adatokat és milyen célból. Adatvédelmi Elveink ismertetik továbbá azokat az intézkedéseket is, melyeket a személyes adatok biztonságának megóvása érdekében teszünk. Tájékoztatjuk Önt arról is, hogy milyen módon és elérhetőségeken veheti fel velünk a kapcsolatot, ha az adatkezelési gyakorlatunkkal kapcsolatban kérdése lenne.

  Felhívjuk figyelmét, hogy mind az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulás megadása, mind az ezt követő adatszolgáltatás önkéntes, és az adatkezelés jogalapja az Ön megfelelő tájékoztatás alapján megadott hozzájárulása, illetve az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. A Honlaphoz való hozzáférésre és annak használatára a jelen Adatvédelmi Elvek, a Jogi Közlemény [írja be a linket], a Farmakológiai Közlemény [írja be a linket] és az alkalmazandó hatályos jogszabályok rendelkezései vonatkoznak. Minden felhasználó köteles figyelmesen átolvasni az Adatvédelmi Elveket, mely a személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatást is tartalmazza. Amennyiben nem ért egyet az itt foglalt feltételek bármelyikével, kérjük ne lépjen be a Honlapra és/vagy ne adjon meg nekünk személyes adatot.

  A Honlapra való belépéssel és annak böngészésével Ön kijelenti, hogy teljes mértékben megértette a jelen Adatvédelmi Elveket, elfogadja azokat és teljes mértékben egyetért velük, egyúttal hozzájárul személyes adatai kezeléséhez.

  Tájékoztatjuk, hogy a Honlappal összefüggésben végzett adatkezelés nyilvántartási azonosítója a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által vezetett adatvédelmi nyilvántartásban: 01483-0005.

 2. Mi minősül a jelen Adatvédelmi Elvek szempontjából „személyes adatnak”?

  Az Info. tv. értelmében személyes adatnak minősül az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. Az Ön személyes adatait a jelen Adatvédelmi Elvek szerint fogjuk kezelni. Amennyiben el kívánnánk térni az itt foglaltaktól, ehhez az Ön előzetes hozzájárulását fogjuk kérni.

 3. Milyen adatokat gyűjtünk, illetve miként használjuk fel azokat?

  1. Az Ön által részünkre megadott személyes adatok

   A Honlap egyes oldalaihoz való hozzáférés érdekében – ilyenek a gyógyszerrel kapcsolatos kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályokra, etikai rendelkezésekre figyelemmel kizárólag gyógyszerek rendelésére, használatának betanítására és forgalmazására jogosult egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek (a továbbiakban: egészségügyi szakemberek) részére szánt oldalak (a továbbiakban: „szakmai oldalak”), melyek a www.bmsplus.hu alatt érhetőek el –, illetve amennyiben Ön bármilyen kéréssel/kérdéssel fordul hozzánk a Honlapon keresztül, úgy bizonyos személyes adatokat kérünk be Öntől.

   A fentiek szerint gyűjtött személyes adatok (az Ön neve, e-mail címe, munkahelye, orvosi pecsétszáma, illetve a regisztrációs űrlapot tartalmazó oldalon –http://www.bmsplus.hu/regisztracio.php – feltüntetett egyéb adatok) kezelésének célja a szakmai oldalakhoz való hozzáférés lehetőségének biztosítása, illetve az Önnel való kapcsolatfelvétel lehetőségének biztosítása az Adatkezelő számára kereskedelmi kommunikáció céljából, amennyiben a regisztrációs űrlapon ehhez külön hozzájárul.

   Amennyiben Ön bármilyen kéréssel/kérdéssel fordul hozzánk a Honlapon keresztül (Kapcsolat), az ennek során Ön által megadott személyes adatok kezelésének célja kizárólag az Önnel való kapcsolatfelvétel lehetőségének biztosítása a kérés/kérdés megválaszolása céljából. Hacsak jogszabály rendelkezése folytán az Adatkezelő ennél hosszabb ideig nem köteles megőrizni az Ön által megadott személyes adatokat (pl. a mellékhatás-bejelentésekre, minőségi kifogásokkal kapcsolatos bejelentésekre irányadó nyilvántartási kötelezettségek), az Ön személyes adatait a kérés/kérdés megválaszolása után haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül töröljük.

  2. Önről nyilvános forrásból, vagy más adatkezelőtől átvett személyes adatok

   A Honlapunkra regisztrált egészségügyi szakemberekről a személyazonosság, szakmai oldalakhoz való hozzáférésre jogosultság ellenőrzése érdekében nyilvános adatbázisból (ilyen különösen az egészségügyi szakképesítést szerzett személyek alapnyilvántartása) is gyűjthetünk, vagy más adatkezelőtől is átvehetünk személyes adatokat (ez utóbbi esetben mindig meggyőződve arról, hogy az adatokat továbbító adatkezelő megfelelő jogalappal rendelkezik ahhoz, hogy részünkre az Ön személyes adatait továbbítsa). Az ilyen adatokat kizárólag az Ön által a fenti III/A pont alapján megadott személyes adatok ellenőrzéséhez szükséges ideig kezeljük.

  3. Automatikus eszközök révén gyűjtött adatok

   Az Ön által megadott információkon kívül az Adatkezelő a Honlapján tett látogatásai során automatikus eszközök segítségével is gyűjthet adatokat pl. arról, hogy hány felhasználó látogatja a Honlapját, mely oldalakat keresték fel felhasználói stb.. Ezek az eszközök (cookie-k, IP címek –ld. részletesebben alább) olyan általános információkat gyűjtenek (pl. böngészőjének típusa és nyelve, hozzáférések időpontja), amelyeket az Ön böngészője küld Honlapunknak.

   Az automatikus eszközök révén gyűjtött adatok törlési határideje 1 év.

   1. a) Cookie-k használata

   A cookie-k olyan kis szöveges fájlok, melyeket a meglátogatott oldalak hoznak létre a számítógépén. A cookie-kat számos weboldal használja, hogy biztosítsa a megfelelő vagy még hatékonyabb működését, valamint információkkal szolgáljon a weboldal tulajdonosa számára. Az alábbi táblázatban foglaljuk össze, hogy az oldalainkon használt cookie-kat és azok indoklását.

   Cookie Név Időtartam Cél

   Alapvető cookie

   Ezek a cookie-k feltétlenül szükségesek a központi oldal megfelelő működéséhez.

   BannerInfo
   BIGipServer*
   2016/11/02
   Látogatás
   Biztonságos bejelentkezés biztosítása. Emlékeztesse, hogy mennyire haladt előre a megrendelés során.

   Funkcionális cookie

   Ezek a cookie-k teszik lehetővé az oldalhasználat elemzését a teljesítmény mérése és javítása céljából.

   UnicaID
   PREF
   VISITOR_INFO1_LIVE
   YSC
   2021/07/09
   2017/04/04
   2017/04/04
   Látogatás

   Ne feledje, bejelentkezési adatait.
   Emlékeztesse arra, hogy mit helyezett a kosárba.
   Ellenőrizze, hogy a weboldal egységesnek látszik.

   Reklám cookie

   A reklám cookie-kat a reklámcégek használják az Ön érdeklődésének megfelelő reklámok elhelyezésének céljára.

   Lehetővé teszi, hogy megossza az oldalakat a közösségi hálózatokon.
   Lehetővé teszi a hozzászólások hozzáadását.
   Az érdeklődési körének megfelelő reklámokat biztosít.


  4. Hogyan módosíthatom a cookie beállításaimat?
   A cookie beállításokat a weboldalunk minden oldalán megtalálható TRUSTe ikon segítségével nagyon egyszerűen módosíthatja.

  5. IP Címek

   Az IP cím egy egyedi hálózati azonosító, melyet bizonyos elektronikus eszközök ahhoz használnak, hogy egymást azonosítsák és kommunikáljanak egymással az Interneten. Amikor Ön meglátogatja Honlapunkat, információkat kaphatunk annak az eszköznek (számítógép, telefon stb.) az IP címéről, amelyet Ön az Internetre való kapcsolódáshoz használ. Az IP-cím révén be lehet azonosítani az adott gép helyét és tulajdonosát, illetve egy adott géppel végzett tevékenységekről sok információt lehet gyűjteni, ezért az IP-cím számos országban, többek között Magyarországon is, személyes adatnak számít.

 • A személyes adatok megosztása más adatkezelőkkel, adatfeldolgozókkal

  Nem üzletelünk, kereskedünk a felhasználóink által velünk a Honlapon keresztül megosztott személyes adatokkal, illetve azokat kizárólag a jelen Adatvédelmi Elvekben meghatározottak szerint tesszük hozzáférhetővé mások számára. A személyes adatokat minden esetben bizalmasan, az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően kezeljük.

  Megoszthatjuk a személyes adatokat olyan szolgáltatókkal, akik részünkre adatfeldolgozóként adatfeldolgozási tevékenységet végeznek. Az Info. tv. értelmében adatfeldolgozásnak minősül az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik. Jelenleg az Adatkezelő megbízásából a következő társaságok végeznek adatfeldolgozási tevékenységet:

  • a www.bms.hu weboldalak vonatkozásában (kizárólag a fenti III/C. pont szerinti adatfajtákra nézve): Bristol-Myers Squibb Company, 311 Pennington-Rocky Hill Road, Pennington, NJ 08534, Amerikai Egyesült Államok, mely társaság az Adatkezelő részére web hoszting szolgáltatásokat nyújt. Az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy az említett vállalkozás székhelye olyan államban van, amely nem tagja az EGT-nek, s ahol a személyes adatok megfelelő szintű védelme nem biztosított, ugyanakkor szerződés kötelezi arra, hogy megtegye a szükséges intézkedéseket az adatok megfelelő szintű védelmének biztosítása érdekében, illetve hogy a jelen Adatvédelmi Elvek és az alkalmazandó jogszabályok szerint járjon el.

  A fentieken kívül az Adatkezelő az Ön személyes adatait kizárólag az Ön kifejezett hozzájárulása alapján jogosult meghatározott harmadik személyek (pl. adatfeldolgozók, üzleti partnerek) részére továbbítani – ide nem értve a jogszabályon alapuló kötelező adattovábbításokat.

 • Más weboldalakra vezető linkek

  A Honlapon szerepelhetnek olyan hivatkozások, melyek más, olyan weboldalakra vezetik Önt, amelyek tőlünk függetlenül működnek, tartalmukra az Adatkezelőnek nincsen ráhatása. Az ilyen hivatkozások kizárólag a felhasználók kényelmét szolgálják, és elhelyezésük nem jelenti azt, hogy az Adatkezelő az adott weboldalt támogatja/javasolja. A felhasználó az ilyen más weboldalakra mutató hivatkozásokat saját felelősségére követi; az Adatkezelő nem felel ezek tartalmáért, az ilyen más weboldalakon keresztül esetlegesen ajánlott termékekért vagy szolgáltatásokért, illetve a hivatkozott oldalak használatáért.

  Amennyiben Ön úgy dönt, hogy követ egy másik weboldalra vezető hivatkozást, ott már nem érvényesek a jelen Adatvédelmi Elvek, ezért kérjük, feltétlenül olvassa el a felkeresett másik weboldal adatvédelmi elveit illetőleg felhasználási feltételeit is, ha vannak ilyenek.

 • Hogyan védjük a személyes adatokat?

  Az Adatkezelő a személyes adatokat az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban, megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 • Az Adatvédelmi Elvek módosítása

  Amennyiben Adatvédelmi Elvek megváltoznak, a változásokat – az oldal frissítése útján – közzétesszük. Kérjük rendszeresen térjen vissza erre az oldalra, különösen mielőtt bármilyen személyes adatot megadna.

 • További információk – Hogyan lépjen kapcsolatba velünk?

  Amennyivel az adatkezeléssel kapcsolatban bármilyen kérdése, kérése van, az alábbi elérhetőségeken léphet kapcsolatba az Adatkezelővel:

  Cím: Bristol-Myers Squibb Kft., 1024 Budapest, Lövőház u. 39.
  Tel: (1) 301 9700

 • Az Ön jogai, jogorvoslati lehetőségei:

  Ön tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályokban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az Adatkezelő fent megadott elérhetőségein. Az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha Ön ezt kéri, vagy ha feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ön jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha Ön azt kéri, vagy az adatkezelés célja megszűnt, illetve ha az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a törlésről rendelkezett. A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll az Adatkezelő rendelkezésére. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.

  Utolsó frissítés dátuma: 2016/10/01.

  1.